Menu

ENJOY School Metodika

„Tvorím, teda som.“

Naším hlavným cieľom je podnetným a rešpektujúcim spôsobom vychovávať aktívne a tvorivé bytosti najmodernejšími metodikami, s ktorých princípmi sa absolútne stotožňujeme.

Svet nie je rozdelený na predmety, je to zázračný živý organizmus, v ktorom všetko so všetkým súvisí. Preto všetky technické aj humanitné vedy vyučujeme spoločne v tzv. výučbových blokoch. Rovnako šport a umenie tvoria nezanedbateľnú šúčasť v rámci rozvoja našich žiakov. 

1. ENJOY STEAM – PRÍRODNÉ A TECHNICKÉ VEDY

Metodika ENJOY STEAM naučí deti  praktické zručnosti v technických oblastiach. Hodiny sú vedené hravou a zábavnou formou („edutainment“). prostredníctvom kociek LEGO®, ktoré deti milujú!

Každá lekcia je postavená na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). Metodika je zostavená tak, že každá téma je konkrétny poznatok. Lektor na začiatku hodiny najprv objasní tému a následne si deti stavajú a zároveň všetko osvojujú priamo v praxi. Na záver si svoj model môžu vyskúšať. Tento proces je pre deti veľmi prirodzený a deti takouto zážitkovou formou získavajú reálnu skúsenosť.

Aktivity u detí rozprúdia bohatú predstavivosť a budujú ich sebavedomie. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame celú osobnosť dieťaťa.

Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že ide o originálny, vysoko efektívny doplnok povinného školského vzdelávania. Zároveň cielene rozvíjame  už v rannom veku pozitívny vzťah ku „neatraktívnym“ predmetom.

Ako vyzerá lekcia v praxi

 • Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať
 • Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať
 • Deti rozdelíme do dvojíc – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie
 • Lektor je neustále prítomný aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp)
 • Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá)
 • Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť, alebo sa o ňom ďalej diskutuje a zahrajú sa s ním.

2. SCRATCH – TECHNICKÉ, UMELECKÉ A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Scratch pomáha mladým ľuďom naučiť sa kreatívne myslieť, systematicky uvažovať a spolupracovať – základné zručnosti pre život v 21. storočí.

Schratch je programovací jazyk a online komunita, kde dieťa môže programovať a zdieľať interaktívne médiá napr. príbehy, hry a animácie s ľudmi z celého sveta. Popri tom ako dieťa v Scratchi tvorí, sa zároveň učí tvorivo myslieť, spolupracovať a systematicky argumentovať. Scratch je navrhnutý a udržiavaný skupinou Lifelong Kindergarten group na MIT Media Lab špecificky pre mladých vo veku od 8 do 16 rokov, ale so Scratchom pracujú ľudia všetkých vekových kategórií. Pre mladšie deti je vhodnejší ScratchJr, zjednodušená verzia Scratch navrhnutá pre deti od 5 do 7 rokov, ktorým začínajú, kým nevedia písať.

Videoukážka:

3. HELEN DORON – ANGLICKÝ JAZYK

Základy angličtiny u nás deti získavajú rovnako skoro a rovnako prirodzene ako u materinského jazyka. Začať môžu ale aj oveľa neskôr – hodiny plné aktivít bez drilu a pasívneho učenia vedú k väčšiemu pokroku v jazyku.

Ako vyzerá lekcia v praxi?

Lekcie vedú iba akreditovaní lektori – ovládajú nielen súčasnú angličtinu, ale aj zásady našej metódy a prácu s deťmi.

Pochvala motivuje

Každé dieťa u nás zažije úspech – učitelia ich motivujú pozitívnou spätnou väzbou a oceňujú pokroky. Deti sa neboja komunikovať, zapájajú sa do výučby a budujú zdravé sebavedomie.

Angličtina bude u vás znieť denne

Ku každému kurzu patria materiály na počúvanie – vďaka opakovanému podvedomému počúvaniu si deti angličtinu prirodzene osvoja. Nemusíte sami hovoriť anglicky, deťom nahrávky púšťate pri hraní alebo jazde v aute. Ľahko a trvalo si tak pamätajú slovnú zásobu aj frázy.

Učenie hrou

Deti potrebujú striedať činnosti a podnety. Preto sú naše lekcie plné interakcie – spievajú, tancujú, riešia najrôznejšie úlohy. Vďaka tomu má každá lekcia spád a osobnosť sa rozvíja všestranne, čo je vynikajúci základ pre budúce vzdelávanie.

S pesničkami ide učenie ľahko

Vďaka rytmu a melódii si deti ľahko pamätajú slovíčka aj frázy. Preto je každý kurz plný originálnych pesničiek a veľa ďalších nájdete v našich materiáloch. Hudba je významná aj pre neskorší rozvoj kognitívnych schopností v škole.

Lekcie plné napínavého deja

Naše kurzy bývajú spojené s príbehmi kreslených postavičiek, ktoré prežívajú lekciu čo lekciu nové dobrodružstvo. Kým malé deti majú rady zvieratká a rozprávkové postavy, starší školáci a tínedžeri sledujú osudy hrdinov svojho veku.

Hodnotový základ do života

Deti sa na príbehoch z lekcií učia veľa o svete okolo seba – spoznávajú hodnotu priateľstva, význam ochrany prírody a učia sa láske k poznávaniu.

Kreatívne pomôcky

Naši lektori používajú celý rad pomôcok, ktoré rozvíjajú detskú zvedavosť a pomáhajú k efektívnemu učeniu.

Videoukážka:

4. HEJNÉHO METÓDA – MATEMATIKA

Hľaď, aby tvoja snaha naučiť žiakov matematiku neprevýšila tvoju snahu vychovať slušných ľudí,“ tieto slová povedal Vít Hejný svojmu synovi, Milanovi Hejnému v dobe, keď sa rozhodol učiť matematiku na základnej škole. Predstavu slušného človeka charakterizoval dvojicou podmienok. Slušný človek je:

Vyučovanie matematiky Hejného metódou smeruje k týmto dvom cieľom. Vyzbrojí budúceho občana schopnosťou kriticky myslieť, analyzovať rôzne problémové situácie a hľadať nové riešenia, či už samostatne, alebo v tíme. Ľudí schopných tvorivo riešiť problémy je už dnes nedostatok, a práve tieto schopnosti budú vždy na trhu práce žiadané.

Hejného metóda vyučovania matematiky je založená na rešpektovaní 12 základných princípov, ktoré geniálne skladá do uceleného konceptu tak, aby dieťa objavovalo matematiku samo a s radosťou. Vychádza zo 40 rokov experimentov a využíva historické poznatky, ktoré sa v dejinách matematiky objavujú od starovekého Egypta až do dnešných dní.

Ako vyzerá lekcia v praxi?

 1. Budovanie schém – Dieťa vie aj to, čo sme ho nenaučili

Viete, koľko okien má váš byt? Spamäti asi nie … no keď sa zamyslíte, po chvíli nájdete odpoveď. A správnu. Pretože máte v hlave schému vášho bytu. Deti majú schémy v hlave tiež. Hejného metóda ich posilňuje, navzájom prepája a vyvodzuje z nich konkrétne úsudky. Aj preto si deti rýchlo uvedomia, že polovica je tiež aj číslo (0,5), alebo nemajú problémy s inak veľmi “problémovými” zlomkami.

 1. Práca v prostrediach – Učíme sa opakovanou návštevou

Ak deti poznajú prostredia, v ktorých sa cítia dobre, neznáme veci ich nerozptyľujú. Plne sa sústredia len na zadanú úlohu a neznámy kontext ich neobťažuje. Každé z približne 25 použitých prostredí funguje trochu inak (rodina, cesta autobusom, jednoduché krokovanie, …). Systém prostredí je motivačne nastavený tak, aby zachytil všetky štýly učenia sa a fungovania detskej mysle. Tá je potom motivovaná k ďalším experimentom.

 1. Prelínanie tém – Matematické zákonitosti neizolujeme

Informácie neodovzdávame dieťaťu samostatne, vždy sú uložené v známej schéme, ktorú si dieťa kedykoľvek predstaví. Matematické javy a pojmy od seba neodtŕhame, ale zapájame pri nich rôzne stratégie riešení. Dieťa si potom samo vyberá, čo mu vyhovuje viac a čo mu je viac prirodzené. Na hodinách potom nepočuť ono klasické: „Jááj, pani učiteľka, to sme preberali pred dvoma rokmi, to si už nepamätáme …“

 1. Rozvoj osobnosti – Podporujeme samostatné uvažovanie detí

Jednou z hlavných motivácií prof. Hejného pri vytváraní novej metódy bol dôraz na to, aby sa deti nenechali v živote manipulovať. Učiteľ preto v rámci výuky neodovzdáva hotové poznatky, ale predovšetkým učí deti argumentovať, diskutovať a vyhodnocovať. Deti potom sami o sebe vedia, čo je pre ne správne, rešpektujú druhého a vedia sa rozhodovať. Dokonca sú schopné statočne niesť aj dôsledky svojho konania. Popri matematike prirodzene objavujú tiež základy sociálneho správania a mravne rastú.

 1. Skutočná motivácia – Keď „neviem“ a „chcem vedieť“

Všetky matematické úlohy sú v Hejného metóde postavené tak, aby deti ich riešenie „automaticky“ bavilo. Správa motivácia je tá, ktorá je vo vnútri, nie nútenie zvonka. Deti prichádzajú na riešenie problémov vďaka svojej vlastnej snahe. Neokrádajme deti o radosť z vlastného úspechu. Vďaka atmosfére v triedach sa potom kolegiálne tlieska všetkým – aj tým, ktorí na daný jav, či riešenie prídu neskôr.

 1. Reálne skúsenosti – Staviame na vlastných zážitkoch dieťaťa

Využívame vlastné skúsenosti dieťaťa, ktoré si samo vybudovalo od prvého dňa svojho života – doma, s rodičmi, pri objavovaní sveta vonku pred domom, či na pieskovisku s ostatnými deťmi. Staviame na konkrétnej prirodzenej skúsenosti, z ktorej dieťa následne dokáže urobiť všeobecný úsudok. Deti napr. „šijú šaty“ pre kocku, a tým sa automaticky naučia, koľko má kocka stien, koľko vrcholov, ako vypočítať jej povrch …

 1. Radosť z matematiky – Výrazne pomáha pri ďalšej výučbe

Skúsenosti hovoria jasne: tá najúčinnejšia motivácia prichádza z detského pocitu úspechu, z jeho úprimnej radosti, ako dobre sa mu podarilo vyriešiť primerane náročnú úlohu. Je to radosť z vlastných pokrokov, ale aj z uznania spolužiakov a učiteľa. Matematika tak pre deti nie je „strašiakom“, o ktorom už v slovenskom školstve kolujú legendy. Naopak, keď vidia vzorček, ich reakcia nie je averziou, ale nadšením: To poznám, to vyriešim!

 1. Vlastný poznatok – Má väčšiu váhu než ten prevzatý

Keď má prvák poskladať zo zápaliek štvorec, vezme jednu, druhú, tretiu … Stále mu to nestačí, vezme preto štvrtú zápalku a poskladá štvorec. Potom sa rozhodne poskladať väčší štvorec. Vezme ďalšie zápalky a zloží väčší štvorec. Už začína tušiť, že ak bude chcieť poskladať ešte väčší štvorec, potrebuje na to vždy ďalšie štyri zápalky. Je na ceste k objavu vzorca na výpočet obvodu štvorca.

 1. Rola učiteľa – Sprievodca a moderátor diskusií

Bežná spoločenská predstava učiteľa je obraz niekoho, kto vie a prednáša. Keďže učiteľ vie matematiku, môže o nej rozprávať. V množstve prípadov tomu tak aj je. Dieťa si vypočuje učiteľov výklad, zapíše si nejaké poznámky do zošitu, vypočuje si návod na riešenie novej situácie a tento návod sa učí používať. V našom chápaní výučby je rola učiteľa a dieťaťa úplne odlišná.

 1. Práca s chybou – Predchádzame zbytočnému strachu detí

Dieťa, ktorému by sme zakázali padať, by sa nikdy nenaučilo chodiť. Analýza chyby vedie k hlbšej skúsenosti, vďaka ktorej si deti omnoho viac pamätajú dané poznatky. Chyby využívame ako nástroj na učenie. Podporujeme deti, aby si chyby našli sami, a učíme ich vysvetľovať, prečo chybu urobili. Vzájomná dôvera medzi dieťaťom a učiteľom potom podporuje radosť žiakov z vykonanej práce.

 1. Primerané výzvy – Pre každé dieťa zvlášť podľa jeho úrovne

Naše učebnice obsahujú úlohy rôznych náročností. Tým, že slabší žiaci vždy niektoré z úloh vyriešia, predchádzame pocitom úzkosti a hrôzy z ďalších hodín matematiky. Tým najlepším žiakom zároveň neustále predkladáme ďalšie výzvy, aby sa nenudili. Učiteľ ich nepreťažuje úlohami, ale zadáva také, aby nimi deti neustále motivoval. Rozdeľuje úlohy v rámci triedy podľa toho, čo ktoré dieťa potrebuje.

 1. Podpora spolupráce – Poznatky sa rodia vďaka diskusii

Deti nečakajú, kým sa výsledok objaví na tabuli. Pracujú v skupinkách, vo dvojiciach alebo samostatne. Každý žiak je schopný povedať, ako sa k výsledku dopracoval a vie to vysvetliť i druhým. Výsledok sa rodí na základe spolupráce. Učiteľ tu nie je konečnou autoritou, ktorá len povie, kde je pravda, a otočí ďalšiu stranu učebnice. Žiaci si budujú vlastné plnohodnotné poznatky, o ktorých neustále premýšľajú.

Videoukážka: